Værdigrundlag

Sankt Annæ Gymnasiums grundlag er et samspil mellem korarbejde på internationalt niveau og almen undervisning i folkeskole og gymnasium.

Skolens mål er at skabe veluddannede, musiske mennesker med arbejdsglæde, sans for kvalitet og respekt for eget og andres værd.

Pædagogisk grundlag

Det enkelte barn, det enkelte hjem og Sankt Annæ Gymnasium har valgt hinanden. Det fører naturligt til, at alle parter indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde og fællesskab gennem hele skoleforløbet.

Målsætning:

 • Vi udvikler den enkelte elevs potentiale i sang og folkeskolens fag gennem faglig fordybelse, tværfaglighed, kreativitet og samarbejde
 • Vi styrker elevens selvværd, lyst til læring og sans for kvalitet
 • Vi skaber berigende oplevelser, når den enkelte yder sit bedste i samarbejde med elever og lærere samt professionelle sangere og musikere
 • Eleverne oplever en tryg skolestart og et trygt skoleforløb
 • Eleverne oplever, at deres indsats har betydning for fællesskabet i klassen og for helheden i koret

Forudsætning:

 • at skolen i sin undervisning lægger vægt på evnen til at arbejde selvstændigt og sammen
 • at skolen i sin undervisning lægger vægt på evnen til at arbejde fokuseret og målrettet
 • at skole, hjem og elev deltager aktivt i opfyldelsen af målsætningen
 • at eleven har mødepligt til korenes prøver, koncerter og kirketjenester, da korsangen er en integreret del af skolegangen
 • at deltagelse i fritidsaktiviteter, fx andre kor eller andre arrangementer, hverken tidsmæssigt eller vokalt til hinder for skolegangen og korarbejdet på SAG
 • at lærere og ledelse sætter faglig kompetence, efteruddannelse og udvikling højt
 • at undervisningsmiljø og undervisningsmidler fortsat udvikles
 • at skolens ferieplan overholdes

Ordensregler og forpligtelser på Sankt Annæ Gymnasium

Præcisering af forpligtelser ved at gå på Sankt Annæ Gymnasium: Deltagelsen i Københavns Drengekor og Sankt Annæ Pigekor omfatter alt det repertoire, som indgår i korenes sæsonplaner. Herunder optræden ved kirkelige handlinger, hvor korene står for de musikalske indslag.

Når drengene går i 5.-7. klasse, og pigerne går i 6.-9. klasse, er de medlemmer af koncertkorene. De kan i disse år normalt ikke samtidig synge i andre kor eller andre sammenhænge end hhv. Københavns Drengekor og Sankt Annæ Pigekor. Hermed tages der hensyn både til kontinuiteten i korenes aktiviteter og til den enkelte elevs stemmebrug.

Ekstraordinær frihed

Fritagelse fra den almindelige undervisning og fra korenes aktiviteter skal altid ske i samråd med skolen, så vi sammen har mulighed for at sikre:

 • at eleven og klassen ikke mister noget fagligt
 • at eleven ikke sættes uden for fællesskabet i skolegangen og korsangen
 • at den enkelte elev lever op til sine forpligtelser i koret for derigennem at sikre dets samlede kvalitet
 • at elevens samlede fravær ikke bliver bekymrende

Køb derfor ikke flybilletter, før du har sikret dig, at det ikke falder sammen med koncerter eller andre vigtige begivenheder på skolen eller i korene. Korenes sæsonplaner og faste koncertdage findes under ’Nyttige links’ på AULA.

Hvis I ønsker fritagelse af jeres barn fra skole, skal I søge om ekstraordinær frihed – alt planlagt fravær ud over 1 dag på et skoleår skal der søges om. Det gør man ved at skrive til den nærmeste leder for den årgang, ens barn går på:

 • Går dit barn i 3.-6. klasse skal du skrive i AULA til skoleleder Malene Wegener Knudsen
 • Går dit barn i 7.-9. klasse skal du skrive i AULA til afdelingsleder Jesper Cløigaard Christensen

Vi skal gøre jer opmærksomme på, at vi som skole kun kan give tilladelse til, at elever kan holde ekstraordinært fri i ganske særlige tilfælde jævnfør ’Bekendtgørelse om elevers fravær i skolen fra Undervisningsministeriet, nr. 1063 af 24. oktober 2019.
I kan finde mere information om ekstraordinær frihed m.v. under ’Dokumenter’ i AULA

HUSK: Det er forældrenes ansvar, at eleven barnet kan følge med i undervisningen under og efter afholdt ekstraordinær frihed.

“Takt og tone”

 • Du skal bruge din sunde fornuft
 • Du skal tage hensyn til andre
 • Du skal rydde op efter dig
 • Du skal tale ordentligt

Trivsel

Alle har et medansvar for at skabe trivsel og tryghed.

Oplever eleven negative handlinger, som fx chikane, mobning eller voldsom adfærd, skal en voksen altid kontakte.

Dette kan være en lærer, forælder eller skolens ledelse, som alle har pligt til at gribe ind og hjælpe.

Hos os er elevrådet med til at drøfte skolens resultater af den årlige, lovpligtige nationale trivselsmåling, ligesom de er med til at lægge planer for trivselsarbejdet.

Eleverne bidrager herunder til at fremme det fysiske undervisningsmiljø, og det er elevrådet, der sammen med elevråds- og kontaktlærerne sikrer, at der arbejdes med betydningen det fysiske undervisningsmiljø i alle klasser, f.eks. igennem en indsats som ”Vi holder skolen pæn sammen med rengøringen”.

Frikvarterer

Skolegården kan benyttes af elever fra 3. til 6. til leg.  7. årgang kan opholde sig i skolegården, men boldspil henvises til boldpladsen. ”Legepatruljen” er i skolegården hver dag i spisepausen. Her kan elever få inspiration til nye lege. Man må ikke færdes på skrænten op mod naboerne.

Leg med sne foregår for mellemtrinnets (3. – 6. kl.) vedkommende bagerst i skolegården og for udskolingens (7. – 9. kl.) vedkommende på boldbanen på Valbygårdsvej.

Elever i 7.- 9. klasserne, der har forældrenes samtykke, må forlade skolens område i forbindelse med de store frikvarterer, mellemtimer og i forbindelse med skolearbejde.

I frikvartererne kl. 9.45-10.00 og 13.40-13.50:
 • 3. – 9. kl. opholder sig udendørs, og klasselokalerne bliver aflåst
 • 7. – 9. kl. kan også opholde sig i kantinen
 • ved regn- eller snevejrsordning kan eleverne i 3. – 6. kl. opholde sig i klasselokalerne
 • eleverne kan benytte PLRC, hvis de skal låne/aflevere bøger eller laver skolearbejde, der fordrer brug af computer
I spisepausen kl. 11.30-11.50:
 • 3. – 7. kl. spiser i klassen med tilsyn
 • 8. – 9. kl. spiser i kantinen
I spisefrikvarteret kl. 11.50-12.10:
 • 3. – 6. kl. opholder sig i skolegården med tilsyn
 • 7. – 9. kl. kan benytte boldpladsen på Valbygårdsvej uden tilsyn
 • 7. – 9. kl. kan også opholde sig i kantinen

Brug af digitale værktøjer

Digitale værktøjer bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet relevant skolearbejde, som uddybet i ”Regler for brug af digitale værktøjer i folkeskolen”

Det er altid læreren og/eller pædagogen, der bestemmer, hvornår forskellige digitale værktøjer må bruges i undervisningen.

Telefoner er som udgangspunkt og som beskrevet i reglerne afleveret i klassernes telefonkasser eller lagt væk i skoletiden.

Alle skal selvfølgelig overholde skolens digitale kodeks, samtykkelovgivningen og holde den gode tone i forbindelse med og ved brugen af digitale værktøjer.
Endvidere skal danske og internationale love om ophavsret m.m. overholdes.

Alle brugere har selv ansvar for de handlinger, som de foretager. Ved uansvarlige handlinger fra elevers side involveres forældrene altid.

Sidst, men ikke mindst: Oplad dine digitale værktøjer hjemmefra og undgå unødig udskrivning – vær økonomisk.

Konsekvenser

Hvis en elev ikke overholder skolens regelsæt eller ikke lever op til forpligtelserne ved at gå på Sankt Annæ Gymnasium, vil skolen skride ind.

Dette vil ske i dialog med forældre, kontaktlærer og ledelse.

Vi vil tage udgangspunkt i elevens faglige, personlige og konkrete sociale situation.

Skolen kan give en mundtlig advarsel og/eller en skriftlig advarsel.

Hvis eleven ikke respekterer disse, kan eleven blive bortvist eller udelukket fra skolens aktiviteter og arrangementer i en nærmere fastsat periode, ligesom et skoleskift kan komme på tale.

Ved særligt grove overtrædelser kan skolen iværksætte sanktioner uden advarsel.

Hvis der opstår varige stemmeproblemer eller andre vanskeligheder, som umuliggør deltagelse i korsangen, kan skoleskift helt undtagelsesvis komme på tale.

Dette vil dog først finde sted efter nøje samråd mellem skole og hjem.

Vedtaget af skolens bestyrelse 3. november 2016

Sidst opdateret 9. januar 2024

Bliv en del af vores online fællesskab!

Følg os på vores sociale medier for at holde dig opdateret med vores spændende aktiviteter, begivenheder og de seneste nyheder.
Klik på profilerne herunder og vær med i vores digitale rejse i skolens hverdag.


Sankt Annæ Gymnasium

Gymnasiet

Folkeskolen

Københavns Drengekor

Sankt Annæ Pigekor

Musikalsk Grundkursus (MGK)

Sankt Annæ Big Band

Gymnasiekor

Sankt Annæ Symfoniorkester